Lo staff in dettaglio


Regia generale:
Yoshiyuki Tomino
Planning:
Masao Iizuka
Sceneggiatura:
 • Hiroyuki Hoshiyama (ep. 1, 5, 9, 13, 19, 23, 27, 31, 34, 42, 43)
 • Masaru Yamamoto (ep. 4, 6, 10, 16, 20, 24, 28, 30, 33, 37, 39)
 • Yoshihisa Araki (ep. 3, 7, 11, 15, 21, 25, 29, 40)
 • Kenichi Matsuzaki (ep. 2, 8, 12, 17, 18, 22, 26, 32, 35, 36, 38, 41)
 • Yoshiyuki Tomino (ep. 14)

n.b. fra gli sceneggiatori e' Matsuzaki quello che ha portato nella storia teorie scientifiche come i Side e le particelle Minovsky.
Character Design:
Yoshikazu Yasuhiko
Direzione dell'animazione:
 • Yoshikazu Yasuhiko (ep. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 30, 31)
 • Kazuo Yamazaki (ep. 8, 14, 21, 27, 36, 43)
 • Yoshinobu Aobachi (ep. 5, 16, 41)
 • Kazuo Tomizawa (ep. 4, 20, 25, 32)
 • Gaku Ooizumi (ep. 11)
 • Kazuo Nakamura (ep. 12, 18, 23, 28, 33, 37, 42)
 • Kazuyuki Suzuki (ep. 15, 40)
 • Kazuhiro Taga (ep. 34, 39)
 • Makoto Ito (ep. 35)
 • Shigenobu Nagasaki (ep. 38)
Regia:
 • Shin'ya Sadamitsu (ep. 1, 4, 8, 11, 14, 18, 22, 25, 29, 33, 37, 41)
 • Osamu Sekita (ep. 24, 28, 32, 36, 40, 43)
 • Ryoji Fujiwara (ep. 2, 5, 7, 10, 13, 17, 20, 23, 26, 30, 34, 38, 42)
 • Eikichi Ogano (ep. 3, 6, 9)
 • Koichiro Yokoyama (ep. 12)
 • Minoru Onotani (ep. 15, 16)
 • Susumu Koda (ep. 19, 21)
 • Hiromu Kuno (ep. 27, 31, 35, 39)
Storyboard:
 • Minoru Onotani (ep. 1, 2, 3, 5, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 39, 40, 42, 43)
 • Shin'ya Sadamitsu (ep. 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 41)
 • Kazuo Yamazaki (ep. 6)
 • Ryoji Fujiwara (ep. 7, 10, 13, 23, 30, 34, 38)
 • Hiromu Kuno (ep. 27, 35)
Main character color designation:
Hiroshi Hasegawa
Sound director:
Noriyoshi Matsura

Vuoi collaborare? Scrivici!!